Ga naar hoofdinhoud

1ste ronde

  • 1ste ronde

    Wachtsje oant de earste fraach yn byld komt en klik dan op "Start 1ste ronde".
    • Ful by elke ronde deselfde namme, tillefoan en e-mailadres yn dan kinne we de punten fan elke ronde optelle
    • Slút net dyn browser ôf want dan bist de gegevens kwyt en moast de ronde wer opnij begjinne (sjoch dan yn dyn mailbox foar herstellink)
    • Whatsapp nûmer studio: 0619693097