Ga naar hoofdinhoud

dé SDS-online-pubkwis

Wolkom by dé SDS-online-pubkwis. Op dizze pagina komt fanôf 19.45 oere de livestream te stean. Ferfaskje derom op of nei 19.45 oere dizze pagina en doch mei oan de pubkwis!

Belangryk:

  • Ful by elke ronde deselfde namme, tillefoan en e-mailadres yn dan kinne we de punten fan elke ronde optelle
  • Slút net dyn browser ôf want dan bist de gegevens kwyt en moast de ronde wer opnij begjinne (sjoch dan yn dyn mailbox foar herstellink)
  • Whatsapp nûmer studio: 0619693097 (sla dizze alfêst op!)